Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης

ΑΔΑ: Ω5Π1ΟΕΦΥ-ΤΜ7

ΗΜ/ΙΑ: 24/12/2020

Α.Π.:-419-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 258 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2.-Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια’ της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994(ΦΕΚ28/Α/1994) όπως ισχύει.
3.-Το άρθρο 30 του Ν.4479/2017, ΦΕΚ 94Α /2017 (Πρόσληψη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή).
4.-Τις διατάξεις του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Περί Ενιαίου Μισθολογίου» και όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/16-12-2015).
5.-Την αριθμ.29326/1983 (ΦΕΚ 756/Β΄/28-12-1983 ) απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδας «περί σύστασης ιδίου Νομικού Προσώπου με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ».
6.- Την αριθμ.32479/1988 (ΦΕΚ 432/Β΄/21-6-1988) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «περί σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης στο Δήμο Λαμιέων».
7.- Την αριθμ.20202/4124/2008 (ΦΕΚ 960/Β΄/23-5-2008) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στ. Ελλάδας «περί μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ.)» σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λαμιέων».
8.-Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».
9.-Την υπ.αριθμ.27/2019 (ΑΔΑ: ΩΞΛΣΟΕΦΥ-1ΞΦ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)» και ιδιαίτερα του άρθρου 6.1.4., η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 458/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΕΔΩΛΚ-Ρ1Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.
10.-Την υπ.αριθμ.6/2020 (ΑΔΑ:Ψ0ΚΘΟΕΦΥ-ΕΧΥ) απόφαση του Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης με θέμα Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2020-Αίτημα για πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή επί θητεία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους.
11.-Την υπ. αριθμ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./192/18758/2-12-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή με θητεία διάρκειας τριών (3) ετών, όπως γνωστοποιήθηκε στην επιχείρηση με το υπ. αριθ. 84279/3-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και
12.- Την υπ’ αριθμ. 20/2020 (ΑΔΑ: 9Κ74ΟΕΦΥ-ΣΨΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή /ριας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα τριών (3) ετών, όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό της Επιχείρησης.
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διοικητικού και Καλλιτεχνικού προσωπικού. Ο Διευθυντής έχει την ολοκληρωτική ευθύνη λειτουργίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και την ευθύνη υλοποίησης του προγραμματισμού του, τον οποίο συντάσσει, σε ετήσια βάση, ο ίδιος, και στη συνέχεια εγκρίνει το Δ.Σ. του Θεάτρου και υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ειδικότερα ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες :
1/. Καταρτίζει το ετήσιο δραματολόγιο καθώς και κάθε άλλη παράλληλη καλλιτεχνική δραστηριότητα του θεάτρου.
2/. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό όλου του θεάτρου.
3/. Είναι υπεύθυνος για την όλη, εντός του προϋπολογισμού του Θεάτρου προ-ετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία όλων των κατηγοριών του προσωπικού που ασχολείται με τις παραγωγές του Θεάτρου.
4/. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμία από τις οποίες εγκρίνει τις επί μέρους δαπάνες των παραγωγών στο πλαίσιο της ευθύνης του και για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.
5/. Στα πλαίσια του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού, προσλαμβάνει, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, με σύμβαση ορισμένου έργου ή συμβάσεις έργου το καλλιτεχνικό προσωπικό, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησής του, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσλαμβανόμενου προσωπικού και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους και τις αμοιβές του.
6/. Εισηγείται στο Δ.Σ. για την πρόσληψη του απαιτούμενου κάθε φορά τεχνικού προσωπικού, των ειδικών συνεργατών, την μετάκληση συγκροτημάτων η καλλιτεχνών και έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το σύνολο του προσωπικού.
7/. Αποφασίζει για τις παραστάσεις και τις διανομές μετά από εισήγηση του σκηνοθέτη, καθώς και τις περιοδείες εντός της Περιφέρειας, ή άλλες περιοδείες, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις, με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., εφόσον δεν περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό. Επίσης, εισηγείται για την καλύτερη δυνατή προβολή των εκδηλώσεων του Θεάτρου και τη σχετική δαπάνη.
8/. Προτείνει στο Δ.Σ. σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Θεάτρου.
9/. Προτείνει την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού για την ικανοποιητική λειτουργία του Θεάτρου και των παραστάσεών του.
10/. Κατ’ εξαίρεση, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται με τις θεατρικές παραγωγές, αποφασίζει για τις ανάλογες δαπάνες, εφόσον το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/10 της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Δήμο, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.
11/. Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Θεάτρου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεών του και του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ., έχει δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Θεάτρου.
12/. Εποπτεύει τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου, εάν λειτουργεί νόμιμα, καθώς και όλων των άλλων μόνιμων δραστηριοτήτων του Θεάτρου (θεατρικών σεμιναρίων, εκδόσεων, εκθέσεων κ.λ.π.).
13/. Τηρεί απαρεγκλίτως τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , του Δήμου Λαμιέων και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης.
14/. Υποβάλλει κατ’ έτος και μετά την ολοκλήρωση της θεατρικής περιόδου απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, για έγκριση, ο οποίος στη συνέχεια υπόκειται και στην έγκριση του Υπουργείου.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει :

1.- Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας Γ’ Επιπέδου.

2.- Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.

3.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν (πιστοποιητικό από ιατρό παθολόγο).

4.- Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκ-μετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

5.-Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

ΙΙ.ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για τη θέση αυτή θα επιλεγεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενο από το χώρο του θεάτρου ή ασχολούμενο με θέματα θεάτρου επαγγελματικά έχοντας ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο αυτό και έχοντας, συγχρόνως, μια από τις εξής ιδιότητες :

-Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο.

-Θεατρικός Συγγραφέας, Μεταφραστής έργων, Θεατρολόγος, Κριτικός Θεάτρου ή Συνθέτης με επαγγελματική εργασία και καταξίωση στο Θέατρο.

-Η επαγγελματική του εμπειρία, το αναγνωρισμένο κύρος και η διάκριση πρέπει να αποδεικνύονται εγγράφως.

-Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών ή να έχει αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

-Να διαθέτει τουλάχιστον δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του θεάτρου βάσει αντίστοιχων χρόνων ασφάλισης.

-Θα πρέπει να έχει αντίστοιχο τίτλο σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

-Επιθυμητά προσόντα η γνώση μιας ξένης γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής ή Γερμανικής και η γνώση Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου.

-Oι υποψήφιες/οι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, µέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ηµερών, από την δημοσίευση της προκήρυξης.
Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από 8:00 έως 15:00, στα Γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης [οδός Υψηλάντη αριθ.17-Λαμία].
Την αίτηση υποβάλουν οι υποψήφιοι, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης dipether@otenet.gr είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης επιστολής είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του /της υποψηφίου.
Ο φάκελος αποστολής στην εξωτερική επιφάνεια θα πρέπει να φέρει την ένδειξη ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ.
Η αίτηση κατατίθεται µε συνηµµένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία και θα αναγράφουν στην αίτηση τους:

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιες/οι δεν υπηρετούν ως καλλιτεχνικοί διευθυντές σε άλλο ΔΗΠΕΘΕ, Ωδείο ή Μουσική Σχολή κατά τη διενέργεια της προκήρυξης και δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα, ούτε παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή εφόσον υπηρετούν σε κάποια από αυτές τις θέσεις. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα διακόψουν ή θα αναστείλουν τη θητεία τους στην/στις συγκεκριμένη/ες θέσεις προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης.

Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελτικής τους δραστηριότητάς.

Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας της/του κατόχου).

Πιστοποιητικό τύπου α’ της στρατολογικής Υπηρεσίας για τους άνδρες υποψήφιους ή έγγραφο το οποίο τους απαλλάσσει νόµιµα απ’ τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση και γενικά ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3584/2007.

Όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της επιστηµονικής κατάρτισης των υποψηφίων, της εξειδίκευσής τους στο αντικείµενο της απασχόλησης και της επαγγελµατικής πείρας και επάρκειας τους, σύµφωνα και µε τα κατωτέρω αναφερόµενα σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η ισοτιμία των πτυχίων των Σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής θα πρέπει να έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή από αντίστοιχο Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.

Πλήρη φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του/της για τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης και ένα γενικό πλάνο (δραματολόγιο) για ολόκληρη τη θητεία του.

Πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού για τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης καθώς και πρόταση διοικητικού σχεδιασμού.
10.Πρόταση επικοινωνιακού σχεδιασμού για τη διάδοση και προσέλκυση κοινού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης.

Συγκεντρωτική κατάσταση ενσήμων, η οποία θα αποδεικνύει την επαγγελματική προϋπηρεσία στο χώρο του θεάτρου.
12.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη της Λαμίας.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχονται τους όρους αυτής.
ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250/14 άρθρο 1)
1/. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσηµα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσηµη μετάφραση τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του Ν.148/1913 (ΦΕΚ Α’ 25/1914). Ειδικώς όµως µετά τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α’), µεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο µετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον η/ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι η/ο ίδια/ος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ηµεδαπής, εφόσον πρόκειται για: α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. τίτλοι σπουδών — άδειες — πιστοποιητικά — βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
2/. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. Στην αίτησή τους οι υποψήφιες/οι πρέπει να επισυνάπτουν όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας των αιτήσεων.
Oι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά υπό στοιχ. 1 έως 6 και 8 έως 13, καθώς και το βασικό τίτλο σπουδών, θα απορρίπτονται εξαρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών αποτελεί ρήτρα αποκλεισμού.
Εάν οι υποψήφιες/οι δεν προσκοµίσουν τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με στοιχ. 7 και 8 (πλην πτυχίου ) δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν µε την αίτηση συµµετοχής τους στη διαδικασία.
Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης μετά από δημόσια προκήρυξη που δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο, σε μία εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης και αναρτάται στη Διαύγεια.
Η προκήρυξη κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών και Προσωπικού του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και μπορεί να ανανεώνεται για μια επιπλέον τριετία.
Μετά το πέρας των τριών (3) ετών και εφόσον δεν παραταθεί η θητεία, η θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά, χωρίς να αποκλείεται η εκ νέου πρόσληψη του ίδιου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, εφ ’όσον υποβάλλει αίτηση και κριθεί με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους.
Όσες/οι υποψήφιες/οι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά και πλήρη φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις τους για τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου και ένα γενικό πλάνο (δραματολόγιο) για ολόκληρη τη θητεία τους, αποκλείονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του. Όσοι πληρούν τα γενικά προσόντα (όρους παραδεκτού) τίθενται υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους υποψηφίους των οποίων η συμμετοχή κρίθηκε παραδεκτή , έναν – έναν για συνέντευξη ενώπιον του. Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί το σύνολο των προσόντων του υποψηφίου και ανακοινώνει την αιτιολογημένη απόφασή του.
Μετά την απόφαση ειδοποιείται ο επιτυχών υποψήφιος με συστημένη επιστολή να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει την σχετική σύμβαση πρόσληψης.
Εάν ο επιτυχών υποψήφιος δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη αποδεχόμενος τη θέση, οπότε και προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο επιλεγείς, πρέπει να λάβει γνώση των κανονισμών της επιχείρησης και να βεβαιώνει ενυπόγραφα την αποδοχή τους. Ο διορισμός του καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να ανακαλείται πριν τη λήξη της θητείας του, είτε σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καταψηφισθεί πλήρως αιτιολογημένα από τα 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ., είτε για άλλο ιδιαζόντως σοβαρό λόγο.

Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η απόφαση για την προκήρυξη αναρτάται στην «Διαύγεια», η παρούσα προκήρυξη στην σελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης στο facebook και στον χώρο ανακοινώσεων της Επιχείρησης και του Δήμου Λαμιέων.
Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δυο εφημερίδες ημερήσιες τοπικές, σε μία εφημερίδα των Αθηνών και μια της Θεσσαλονίκης.
Επίσης η προκήρυξη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γνωστοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού-Αθλητισμού και κοινοποιείται στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών προς πληροφόρηση των μελών τους.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και στο τηλ.: 22310 33325, οι δε αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 13/01/2021.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Leave A Reply: