Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης ανοίγει τις πόρτες του στις νεαρές ηλικίες με την υλοποίηση Θεατρικών Εργαστηρίων για Παιδιά και Εφήβους.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης προκηρύσσει
την πλήρωση τριών (3) θέσεων συνεργατών εξειδικευμένων στη Θεατρική Εκπαίδευση Παιδιών και Εφήβων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την υλοποίηση του προγράμματος “Θεατρικά Εργαστήρια για Παιδιά και Εφήβους” στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην περίοδο Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022 αλλά το χρονικό διάστημα αυτό δύναται να παραταθεί, εφόσον και τα δύο μέρη συμφωνήσουν, με την επέκταση της σύμβασης για έως δύο έτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Θεατρικά Εργαστήρια για Παιδιά και Εφήβους το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης θα απασχολήσει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής(εκ περιτροπής) απασχόλησης ή έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σημειώνεται εξαρχής ότι προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του έργου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης-Θεατρικά Εργαστήρια για Παιδιά και Εφήβους:

1. Η καλλιέργεια καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στα παιδιά και στους εφήβους που θα συμμετάσχουν
2. Η γνωριμία των παιδιών και των εφήβων με έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, προσαρμοσμένα στις ηλικιακές βαθμίδες των συμμετεχόντων/ουσών
3. Η δυνατότητα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα πάνω σε ερωτήματα που τους/τις αφορούν
4. Ανάπτυξη της φαντασίας και της επινοητικότητας
5. Η βιωματική μάθηση και καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων

Καθήκοντα & Παραδοτέα Συνεργατών:

α. Επεξεργασία, εξοικείωση και μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού.
β. Συμμετοχή σε σεμινάριο ιδίας εκπαίδευσης στις βασικές μεθόδους και τους δομικούς άξονες των εργαστηρίων.
γ. Υλοποίηση των κύκλων των Θεατρικών Εργαστηρίων δια ζώσης ή ψηφιακά εάν απαιτείται από τις συνθήκες.
δ. Συμμετοχή στις τακτικές συναντήσεις ανατροφοδότησης με την ομάδα παραγωγής και συντονισμού δια ζώσης ή ψηφιακά.
ε. Ημερολόγιο Συναντήσεων με τις ομάδες παιδιών και εφήβων.
Καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, που θα παρουσιαστεί στα πλαίσια της κοινότητας
στ. Συνολική Απολογιστική Έκθεση Έργου στο πέρας της προβλεπόμενης σύμβασης.

Σημειώνεται ότι η ομάδα των καλλιτεχνών-παιδαγωγών θα συντονίζεται και θα εποπτεύεται από την ομάδα παραγωγής με επικεφαλής τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και την Υπεύθυνη Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εκπαίδευσης των Θεατρικών Εργαστηρίων, κα Ντίνα Σταματοπούλου.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Υποψηφίων:

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση-Ν3528/2007)
Σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας επιπέδου Γ1.
Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με πρωτότυπη βεβαίωση από τον εργοδότη ή επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο, πρωτότυπο ή επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο αντίστοιχης σύμβασης (ή εύλογο αποδεικτικό στοιχείο εκτέλεσης έργου), καθώς επίσης με αντίγραφο κάρτας ενσήμων από όπου να προκύπτει ο εργοδότης, η ειδικότητα και η διάρκεια απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:
1-Πτυχίο Αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής ή Σκηνοθεσίας Θεάτρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ(ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2-Εργασιακή εμπειρία στον χώρο του θεάτρου ή της εκπαίδευσης παιδιών ή/και εφήβων τουλάχιστον 24 μηνών.
Επιθυμητά Προσόντα:
3-Τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο [Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανθρωπιστικών Επιστημών, πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο θεατρικών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων]
4-Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικά)
5-Εύλογα αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση ή υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων/εργαστηρίων στον τομέα του θεάτρου για παιδιά ή/και εφήβους.
6-Αποδεδειγμένη υποκριτική ή/και σκηνοθετική ή/και συντονιστική-οργανωτική εμπειρία σε παρατάσεις ή καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους.
7-Εντοπιότητα (καταγωγή; πρόθεση επιστροφής;)

Μη τυπικές δεξιότητες:
Ικανότητα διαχείρισης ομάδων, καλή επικοινωνία με ανθρώπους των νεαρών ηλικιών, ομαδοσυνεργατικότητα και ευελιξία στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων

Οργανωτικές ικανότητες:
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών

Κριτήρια Αξιολόγησης
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια ομάδα αξιολόγησης μετά από μελέτη των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους.

Διαδικασία Αξιολόγησης:
Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και ποσοστά
Τίτλος Σπουδών
Ξένη γλώσσα
Συναφής επαγγελματική εμπειρία
Συνέντευξη
Πρακτική Ακρόαση

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Έντυπη αίτηση συμμετοχής, όπου θα αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου, ο κωδικός της θέσης καθώς και να απαριθμούνται ονομαστικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
3. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την καταλληλότητα του υποψηφίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης ή συμβάλλει στην πληρέστερη διαμόρφωση ορθής κρίσης για την εμπειρία του ή την προσωπικότητά του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
4. Αποδεικτικό εντοπιότητας
5. Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
Α. δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση –Ν3528/2007)
Β. Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλαχτα
Γ. Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών
Δ. Δεν συντρέχει κανένα κόλλημα στο πρόσωπό τους για τη σύναψη της σύμβασης και την είσπραξη της αμοιβής και σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση του κωλύματος για τον σκοπό αυτό.

Τρόπος Υποβολής Αίτησης και δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς ο κωδικός και ο τίτλος της ειδικότητας και θα περιέχει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη των προσόντων, της εμπειρίας και των λοιπών ιδιοτήτων τους:
Στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στη διεύθυνση Υψηλάντη 17, Λαμία 35100, ώρες γραφείου.
Ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, λαμβάνοντας υπ’όψιν τους ότι ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη ταχυμεταφορέα με ημερομηνίας αυστηρά έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.
Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση dipether@otenet.gr με θέμα κειμένου «Θεατρικά Εργαστήρια-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης και δικαιολογητικών:
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:00.

Δημοσιοποίηση:
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας και τα ονόματα των επιλεχθέντων/επιλεχθεισών συνεργατών/ιδών θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και θα κοινοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο φορέας.
Εάν το επιλεγμένο πρόσωπο είναι δημόσιος υπάλληλος φέρει προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν.3528/2007.

Στην τελική επιλογή θα συνυπολογισθεί η αξιολόγηση των soft skills των υποψηφίων: Ομαδικό πνεύμα, συνεργατικότητα, θετική διάθεση, ευγένεια, ευελιξία, φαντασία, δυνατότητα επίλυσης πρακτικών προβλημάτων και διαχείρισης παιδιών και συναισθηματικών εντάσεων, κλπ.

Leave A Reply: